Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Wincentego Witosa w Nosówce

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020.09.20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • załączniki w postaci sanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;
 • na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.09.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
  Dyrektor Szkoły
  Adres: Nosówka 186, 36-046 Zgłobień
  E-mail: sp.nosowka@boguchwala.pl
  Tel.: 17 8501523

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA – 800 676 676

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły można wejść pięcioma wejściami. Przy dwóch wejściach jest podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd na parter budynku.  Przy wejściu od parkingu – przy schodach, znajduje się dzwonek pozwalający osobom na wózkach przywołać pracownika.

Dostosowanie korytarzy

Budynek jest dwukondygnacyjny. Korytarze na parterze umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach swobodne przemieszczanie się. Na piętro prowadzą schody dwuetapowe. W budynku szkoły nie ma windy.  Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego. Toaleta przy sali gimnastycznej dostępna jest dla osób na wózkach. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Dostępność pochylni

Szkoła dysponuje dwoma pochylniami. Nie ma platform, pętli komunikacyjnych itp.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu przed szkołą wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce takie jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, w razie konieczności wezwania takowego, klient musi na 3 dni przed spotkaniem zgłosić taki fakt drogą e – mailową: sp.nosowka@boguchwala.pl lub telefonicznie 17 8501523.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Related Images:

Skip to content